Wolontariat pracowniczy

Program wolontariatu pracowniczego to inicjatywa, która umożliwia pracownikom, przy wsparciu organizacyjnym i finansowym pracodawcy, realizację lokalnych projektów społecznych.

Totalizator Sportowy powierzył koordynację wolontariatu pracowniczego Fundacji LOTTO, która corocznie ogłasza konkurs pn. „Kumulacja Dobrej Woli” i w ramach tego konkursu przyjmuje od pracowników TS wnioski z opisami projektów społecznych. Wolontariuszami mogą być: wszyscy pracownicy Totalizatora Sportowego, spółek zależnych Totalizatora Sportowego oraz kolektorzy fizyczni, którzy utworzą minimum 3-osobowy zespoły. Do zespołów pracowniczych mogą dołączyć także osoby spoza TS, znajomi, przyjaciele, członkowie rodzin. Najciekawsze projekty otrzymują granty na realizację.

Jeśli jesteś pracownikiem Totalizatora Sportowego, masz chęci i pomysł na to jak pomagać innym, to wystarczy kilka prostych kroków, aby zrealizować projekt wolontariacki:

 1. Zastanów się gdzie jest potrzebna pomoc i czy jesteś w stanie się w nią zaangażować.
 2. Nawiąż kontakt z odbiorcą Twoich działań, ustal zakres pomocy i zasady współpracy.
 3. Zaraź współpracowników ideą wolontariatu i utwórz z nimi co najmniej trzyosobowy zespół.
 4. Zgłoś Wasz projekt on-line, wypełniając formularz zgłoszeniowy z opisem projektu i czekaj na wyniki konkursu!

Informacje o wolontariacie można uzyskać w Fundacji:

Wolontariat – jak to zrobić?

 • Poszukaj lokalnie
  Rozejrzyj się w swoim najbliższym otoczeniu. Wolontariat może mieć różne oblicza. Pamiętaj, że pomoc to raczej nie event dla dzieci. Dobry wolontariat to świadoma decyzja, że chcę i mogę przyczynić się do jakiejś zmiany na lepsze. To odpowiedź na wcześniej zdiagnozowane i rozpoznane potrzeby. To solidarność z tymi, którzy zależą od innych, bo sami są zbyt słabi, by udźwignąć ciężar życia. Wolontariusz to ten, który wspiera, pamięta, troszczy się i zastanawia jak pomóc skuteczniej i na dłużej.
  Działania wolontariuszy mogą być skierowane do dzieci, ale też dorosłych oraz osób starszych, a także realizowane na rzecz zwierząt, ochrony środowiska oraz pielęgnacji dziedzictwa narodowego. Potrzeb jest wiele – najważniejsze jest je dostrzec i na nie odpowiedzieć.
 • Porozmawiaj z potencjalnym beneficjentem
  Zacznij od rozmowy – często realne potrzeby są zupełnie inne niż nam się wydaje.Warto zapytać, z jakimi problemami zmaga się obecnie potencjalny beneficjent i dostosować do nich projekt.
 • Przedstaw projekt kolegom z pracy
  Wolontariat to zorganizowana forma pomocy, której podstawą jest zespół wolontariuszy, dlatego zachęć swoich kolegów z pracy do działania – zorganizuj spotkanie lub rozmawiaj z nimi indywidualnie. Każda grupa wolontariacka powinna liczyć minimum 3 pracowników Totalizatora Sportowego – im więcej zaangażowanych osób, tym lepiej!
 • Wypełnij wniosek
  Projekty wolontariackie realizowane są w ramach konkursu pn. „Kumulacja Dobrej Woli”, aby wziąć udział w konkursie należy wypełnić wniosek on-line, który można znaleźć na stronie fundacjalotto.pl/wolontariat-pracowniczy lub w Intranecie. Opis projektu zawarty we wniosku stanowi podstawę do przyznania przez Fundację wsparcia finansowego, dlatego bardzo ważne jest, żeby został dobrze opisany.

Jak WYPEŁNIAĆ wniosek?

Pamiętaj, że oceniając wnioski, mamy jedynie informacje, które zostały w nim zawarte, dlatego bardzo ważne jest, aby dobrze opisać swój projekt.

Ważne jest żeby:

 • Po wejściu do generatora wniosków zaloguj w sekcji „osoba fizyczna” i wybierz program Kumulacja Dobrej Woli.
 • Dobrze określ cel projektu – nie używaj zbyt ogólnych sformułowań, jak np. „pomoc instytucji x”, postaraj się określić na czym ta pomoc będzie polegać np. remont wybranych pomieszczeń w rodzinnym domu dziecka w miejscowości Y. Pamiętaj, że cel musi być: konkretny, mierzalny i możliwy do realizacji!
 • Warto, aby każdy wolontariusz miał jasno określoną rolę, np. jeśli Waszym zadaniem jest odnowienie rodzinnego domu dziecka, to ważne jest żeby określić zadania zgodne z kompetencjami wolontariuszy; część osób może malować ściany, inne osoby mogą namalować mural lub uszyć zasłony etc.
 • W opisie szczegółowym zamieść wszystkie informacje dotyczące realizacji projektu – przygotowania (spotkanie z beneficjentem, spotkanie z wolontariuszami), zakupy, realizację zadań, etc. Postaraj się zaplanować działania już na etapie wypełniania wniosku.
 • Harmonogram nie musi być nadmiernie szczegółowy, jednak nie może być zbyt ogólny.
 • Budżet projektu musi być dobrze zaplanowany,takaby rzeczywiste wydatki były w nim odzwierciedlone i aby łatwo było go rozliczyć w sprawozdaniu końcowym.

Przypominamy, że w KDW trwa również całoroczny nabór wniosków. Regulamin

WOLONTARIUSZ to ten, kto bezinteresownie i ochotniczo pomaga innym, ale nie dlatego, że są oni z nim związani więzami rodzinnymi, bądź dlatego, że upatruje w tym swój własny interes, lecz dlatego że może pomóc, że może czynić dobro.

 • Wolontariat nie jest tożsamy z przekazaniem darowizny na rzecz instytucji, czy organizacji. Przez pomoc rozumiemy osobiste zaangażowanie się wolontariuszy w pracę na rzecz osób potrzebujących pomocy wybranej organizacji, czy instytucji i jej podopiecznych.
 • Kumulacja Dobrej Woli – Wiosna 2020 to edycja związana z początkiem czegoś nowego, to szansa na rozkwit, na zasianie ziarna dobroci, na pielęgnację wartości rodzinnych, wspólnotowych, to promień słońca dla tych, którzy są najbardziej potrzebujący.
 • Beneficjentami projektów mogą być organizacje pozarządowe (fundacje, stowarzyszenia), jednostki samorządu terytorialnego, instytucje publiczne (szkoły, przedszkola, ośrodki opiekuńczo-wychowawcze, ośrodki pomocy społecznej, hospicja, szpitale, domy kultury, biblioteki publiczne, itp.), a nawet osoby fizyczne będące w trudnej sytuacji życiowej.
 • Nabór do konkursu trwa w terminie od 17.02.2020 r. do 06.03.2020 r., a terminy realizacji projektów od 23.03.2020 r. do 30.06.2020 r.
 • Wniosek można złożyć poprzez https://wnioski.fundacjalotto.pl/, logując się jako „osoba fizyczna” i wybierając program „Kumulacja Dobrej Woli – Wiosna 2020”.
 • O wynikach zwycięzcy zostaną poinformowanie drogą mailową do 13.03.2020 r.
 • Przy wydatkowaniu środków dofinansowania należy zbierać dokumenty księgowe (faktury, rachunki), w celu późniejszego rozliczenia.
 • Faktury i rachunki muszą być wystawione na Fundację LOTTO im Haliny Konopackiej (ul. Targowa 25, 03-728 Warszawa, NIP 113-279-19-96).
 • W ciągu 14 dni od zakończenia projektu, należy złożyć sprawozdanie merytoryczne poprzez generator wniosków https://wnioski.fundacjalotto.pl/ i rozliczenie kwoty dofinansowania w „formie papierowej”, na formularzu przekazanym przez Fundację.
 • Do rozliczenia dofinansowania należy dołączyć oryginały wszystkich faktur i rachunków.