SPORTOWE WAKACJE Z FUNDACJĄ LOTTO 2021

Fundacja LOTTO im. Haliny Konopackiej ponownie została wybrana przez Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu, w ramach programu „Sportowe Wakacje +”, krajowym operatorem konkursu na dofinansowanie obozów sportowych. Na realizację zadania MKDNiS wraz z Fundacją przeznaczyły łącznie 15 000 000 zł.

W ramach konkursu organizacje pozarządowe mogą ubiegać się o dofinansowanie kosztów obozów sportowych wyjazdowych lub stacjonarnych odbywających się w terminie od 1 kwietnia do 31 grudnia 2021 roku.
Wnioski o dofinansowanie można składać w każdym momencie trwania konkursu aż do 31 października 2021 lub do wyczerpania środków przeznaczonych na dofinansowanie.

O dofinansowanie mogą ubiegać się organizacje pozarządowe zarejestrowane w Polsce, które w ramach swojej podstawowej działalności statutowej realizują zadania związane z upowszechnianiem sportu i kultury fizycznej tj. w szczególności:

 • Związki stowarzyszeń,
 • Stowarzyszenia,
 • Fundacje.

Organizacja obozu – wymagane warunki:

 1. Organizacja obozu musi mieć charakter niekomercyjny (Organizator nie może osiągnąć dochodu).
 2. Każdy obóz powinien:
  a. mieć sportowy charakter,
  b. trwać co najmniej 7 dni,
  c. realizować w każdym dniu co najmniej 2 godziny zajęć sportowych,
  d. mieć charakter wyjazdowy bądź dochodzeniowy,
  e. odbywać się wyłącznie na terenie Polski,
  f. być zgodny z wytycznymi w związku z sytuacją epidemiologiczną,
  g. być zgodny z obowiązującymi przepisami prawa.
 3. Kadra prowadząca zajęcia sportowe powinna składać się wyłącznie z osób posiadających uprawnienia trenera lub instruktora sportu.
 4. Dofinansowanie może obejmować jedynie wydatki na uczestników obozu w kategoriach:
  a. transport,
  b. wyżywienie,
  c. zakwaterowanie (tylko przy obozach wyjazdowych),
  d. ubezpieczenie na czas obozu,
  e. wynagrodzenie prowadzących zajęcia,
  f. wynajem obiektów sportowych,
  g. działania kulturalne.
 5. Dofinansowanie może być przeznaczone na refundację już poniesionych kosztów obozu.
 6. Kwota dofinansowania na jednego uczestnika obozu nie może przekroczyć 100 zł za 1 dzień obozu w przypadku obozu wyjazdowego, a w przypadku obozu dochodzeniowego stawka dofinansowania może wynosić maksymalnie 50 zł dziennie na jednego uczestnika.
 7. Okres dofinansowania może obejmować od 7 do 10 dni obozu.
 8. Dofinansowanie może dotyczyć nie więcej niż 50 uczestników obozu.
 9. Wkład własny Wnioskodawcy musi wynosić co najmniej 5% kosztów całego obozu.

Wnioskodawca nie uzyska dofinansowania na obóz sportowy, który:

 • ma charakter komercyjny, realizowany w celu osiągnięcia dochodu,
 • już otrzymał lub otrzyma na jego organizacje dofinansowanie ze środków Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu.

Ocena wniosków będzie dokonywana przez zespół ekspertów, według kryteriów:

 • Ocena formalna w zakresie spełnienia wymaganych warunków.
 • Ocena merytoryczna, oceniająca przygotowanie merytoryczne programu obozu oraz zasoby rzeczowe i kadrowe Organizatora.

Aby złożyć wniosek należy:

 1. Zapoznać się z Regulaminem konkursu „Sportowe Wakacje z Fundacją LOTTO 2021”.
 2. Przygotować szczegółowe założenia obozu sportowego, w tym harmonogram działań i budżet.
 3. Kliknąć w przycisk „złóż wniosek” znajdujący się poniżej.
 4. Wybrać rodzaj konta „Organizacja” i zarejestrować się w generatorze wniosków (do rejestracji niezbędny będzie NIP organizacji) lub zalogować się, jeśli organizacja posiada już konto.
 5. Nacisnąć przycisk „wnioski” i wybrać program „Sportowe Wakacje z Fundacją LOTTO 2021”.
 6. Po wypełnieniu wszystkich zakładek i dołączeniu wymaganych dokumentów należy nacisnąć przycisk „Złóż wniosek”.

UWAGA!

! Pamiętaj o aktualizacji dokumentów, jeśli już posiadasz konto w generatorze wniosków- nieaktualny wyciąg z KRS-u oraz skan statutu może być przyczyną odrzucenia wniosku.
! Nie przyjmujemy do rozliczeń faktur łączących w jednym określeniu różne rodzaje kosztów. Jeżeli jedna faktura jest zbiorcza do rożnego rodzaju kosztów to każdy koszt powinien być wyszczególniony w osobnej pozycji np. jeżeli biuro turystyczne wystawi fakturę na organizacje obozu to należy rozdzielić to na odpowiednie kategorie np. transport, wyżywienie i zakwaterowanie.
! Można się starać o dofinansowanie na więcej niż jeden obóz, jednakże na każdy obóz należy złożyć osobny wniosek.
! Wszystkie wnioski, które będą zawierać braki formalne zostaną odrzucone.
! Dane wpisywane do formularza nie zapisują się automatycznie, za każdym razem, gdy wychodzimy z systemu lub chcemy zrobić dłuższą przerwę należy nacisnąć przycisk „Zapisz”.
! Wnioski złożone w innym programie nie będą rozpatrywane w konkursie „Sportowe Wakacje z Fundacją LOTTO 2021”.
! System nie pozwoli złożyć wniosku jeżeli nie będą wypełnione wszystkie pola albo dołączone wymagane załączniki; po złożeniu wniosku nie będzie możliwe jego poprawianie.

W ciągu 30 dni od złożenia wniosku w generatorze wniosków, dostaną Państwo informację o decyzji drogą elektroniczną.

Decyzja o przyznaniu dofinansowania jest ostateczna i nie podlega odwołaniu. Fundacja nie udziela wyjaśnień dotyczących powodów przyznania lub nieprzyznania dofinansowania oraz nie udziela informacji o przydzielonej punktacji.

W przypadku pytań prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem 222 902 903 lub mailowy na adres:

akucharska@fundacjalotto.pl
lub
wduszkiewicz@fundacjalotto.pl

Wyniki konkursu „Sportowe Wakacje z Fundacją LOTTO 2021”:

UWAGA! Regulamin został zaktualizowany w dniu 09.07.2021 r.