SPORTOWE WAKACJE Z FUNDACJĄ LOTTO 2023

Fundacja LOTTO im. Haliny Konopackiej ponownie została wybrana przez Ministerstwo Sportu i Turystyki, w ramach programu „Sportowe Wakacje +”, krajowym operatorem konkursu na dofinansowanie obozów sportowych. Na realizację zadania MSiT wraz z Fundacją przeznacza łącznie 15 000 000 zł.

W ramach konkursu organizacje pozarządowe mogą ubiegać się o dofinansowanie kosztów obozów sportowych wyjazdowych odbywających się w terminie od 20 czerwca do 30 września 2023 r.

Wnioski o dofinansowanie obozów sportowych można składać do 31.07.2023 r. do godz. 23.59 lub do wyczerpania środków finansowych przeznaczonych na realizację konkursu.

O dofinansowanie mogą ubiegać się organizacje pozarządowe zarejestrowane w Polsce, które w ramach swojej podstawowej działalności statutowej realizują zadania związane z upowszechnianiem sportu i kultury fizycznej tj. w szczególności:

 • Związki stowarzyszeń,
 • Stowarzyszenia,
 • Fundacje.

Organizacja obozu – wymagane warunki:

 1. Organizacja obozu musi mieć charakter niekomercyjny (Organizator nie może osiągnąć dochodu).
 2. Każdy obóz powinien:
  a) mieć sportowy charakter,
  b) trwać co najmniej 7 dni oraz musi być przeprowadzony w sposób ciągły tj. kolejno w czasie następujących po sobie dni, natomiast dofinansowaniem może być objęte maksymalnie 10 dni obozu,
  c) realizować w każdym dniu co najmniej 2 godziny zajęć sportowych,
  d) mieć charakter wyjazdowy,
  e) odbywać się wyłącznie na terenie Polski,
  f) być zorganizowany zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 3. Uczestnikami obozu sportowego mogą być wyłącznie dzieci i młodzież urodzeni w latach 2000 – 2017,tj. w wieku od 6 do 23 lat.
 4. Kadra szkoleniowa powinna składać się wyłącznie z osób posiadających uprawnienia trenera lub instruktora sportu.
 5. Dofinansowanie może obejmować jedynie wydatki na uczestników obozu w kategoriach:
  a) transport,
  b) wyżywienie,
  c) zakwaterowanie,
  d) ubezpieczenie na czas obozu,
  e) wynagrodzenie prowadzącego zajęcia (tj. wynagrodzenie trenera lub instruktora),
  f) wynajem obiektów sportowych,
  g) działania kulturalne (tj. tylko i wyłącznie aktywności polegające na wyjściu do kina, teatru, muzeum, (innej instytucji kultury), zwiedzaniu zabytków - dofinansowanie obejmuje koszty zakupu biletów wstępu oraz usług przewodnika).
 6. Kwota dofinansowania na jednego uczestnika obozu nie może przekroczyć 100 zł za 1 dzień obozu jednak nie więcej niż 1000 zł za cały okres obozu.
 7. Okres dofinansowania może obejmować od 7 do 10 dni obozu.
 8. Dofinansowanie może dotyczyć nie więcej niż 50 uczestników obozu.
 9. Wkład własny Organizatora musi wynosić co najmniej 5% kosztów całego obozu.

Wnioskodawca nie uzyska dofinansowania na obóz sportowy, który:

 • ma charakter komercyjny, realizowany w celu osiągnięcia dochodu,
 • już otrzymał lub otrzyma na jego organizacje dofinansowanie ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki,
 • jest realizowany w tym samym miejscu i terminie co inny obóz tego samego Organizatora, na który otrzymał on dofinansowanie ze środków pochodzących z innych programów Ministerstwa Sportu i Turystyki.

Ocena wniosków będzie dokonywana przez zespół ekspertów, według kryteriów:

 • Ocena formalna w zakresie spełnienia wymaganych warunków.
 • Ocena merytoryczna, oceniająca przygotowanie merytoryczne programu obozu oraz zasoby rzeczowe i kadrowe Organizatora.

Wnioski będą rozpatrywane według kolejności zgłoszeń.

Aby złożyć wniosek należy:

 1. Zapoznać się z Regulaminem konkursu „Sportowe Wakacje z Fundacją LOTTO 2023”.
 2. Zapoznać się z„Instrukcją wypełnienia wniosku” oraz FAQ.
 3. Kliknąć w przycisk „Złóż wniosek” znajdujący się poniżej.
 4. Wybrać rodzaj konta „Organizacja” i zarejestrować się w generatorze wniosków (do rejestracji niezbędny będzie NIP organizacji) lub zalogować się, jeśli organizacja posiada już konto (jeśli Organizacja już posiada konto, w generatorze wniosków należy uaktualnić dokumenty – nieaktualny wyciąg z KRS-u oraz skan statutu może być przyczyną uzyskania mniejszej liczby punktów przy ocenie wniosku).
 5. Nacisnąć przycisk „wnioski” i wybrać program „Sportowe Wakacje z Fundacją LOTTO 2023”.
 6. Po wypełnieniu wszystkich zakładek i dołączeniu wymaganych dokumentów należy nacisnąć przycisk „Złóż wniosek”.

UWAGA!

! Wniosek o dofinansowanie należy złożyć minimum 7 dni przed rozpoczęciem obozu sportowego.

! Braki w dokumentach, brak ich aktualizacji oraz niezgodność zapisów we wniosku, mogą być przyczyną uzyskania mniejszej liczby punktów lub skutkować odrzuceniem wniosku przy ocenie.

! Jednym z dokumentów, który należy dołączyć do formularza wniosku jest potwierdzenie zgłoszenia organizacji obozu do Kuratorium Oświaty. Zgłoszenie jest obowiązkowe w przypadku obozu odbywającego się w okresie wakacyjnym, którego uczestnikami są uczniowie szkół podstawowych i/lub ponadpodstawowych.

! Ze środków z dofinansowania mogą być sfinansowane jedynie wydatki związane z organizacją obozu sportowego na koszty zgodnie z kategoriami wskazanymi we wniosku o dofinansowanie. Rozliczenie dofinansowania na inne kategorie kosztów nie będzie możliwe.

! Dokumenty księgowe potwierdzające poniesione wydatki na organizację obozu muszą jednoznacznie określać rodzaj kosztów zgodnie z kategoriami określonymi w „Szczegółowym budżecie kosztów obozu”(np. w przypadku jednej faktury wystawionej przez biuro turystyczne każdy rodzaj kosztów powinien być wyszczególniony w osobnej pozycji).

! Dni obozu liczone są kolejno od dnia przyjazdu na miejsce obozu do dnia wyjazdu, pod warunkiem, że w tych dniach przeprowadzone zostaną min. 2 godziny dziennie zajęć sportowych.

! Jeden podmiot może ubiegać się o dofinansowanie maksymalnie 3 obozów, jednakże na każdy obóz należy złożyć osobny wniosek.

! Termin rozpatrywania wniosku wynosi 30 dni od jego złożenia. Termin ten jednak może ulec wydłużeniu z uwagi na konieczność weryfikacji dokumentacji przez Ministerstwo Sportu i Turystyki. O wyniku oceny Organizator zostanie poinformowany przez Fundację za pośrednictwem poczty elektronicznej na wskazany we wniosku adres.

! Decyzja o przyznaniu dofinansowania jest ostateczna i nie podlega odwołaniu. Fundacja nie udziela wyjaśnień dotyczących powodów przyznania lub nieprzyznania dofinansowania oraz nie udziela informacji o przydzielonej punktacji.

! Po przyznaniu dofinansowania Organizator otrzyma droga mailową Umowę dofinansowania. Umowę należy podpisać i odesłać w terminie 21 dni od daty jej otrzymania. Podpisana umowa będzie stanowiła podstawę do wypłaty Organizatorowi dofinansowania w pełnej przyznanej kwocie, która podlega rozliczeniu poprzez złożenie sprawozdania po zakończeniu obozu.

! Organizator ma obowiązek rozliczyć otrzymane dofinansowanie oraz udokumentować poniesiony zadeklarowany wkład własny. W celu rozliczenia dofinansowania konieczne będzie dołączenie do sprawozdania odpowiednich dokumentów księgowych wraz z potwierdzeniem zapłaty poniesionych kosztów.

! Organizator jest zobowiązany do zwrotu niewykorzystanych środków dofinansowania na rachunek bankowy Fundacji wskazany w Umowie, w termie zgodnym z terminem złożenia sprawozdania z realizacji obozu.

! Rozliczenie obozu wymaga przedstawienia m.in. oświadczeń rodziców i oświadczeń wolontariuszy (jeśli udział wolontariuszy był wskazany we wniosku) – wzory dokumentów do pobrania poniżej.

UWAGA!

! Organizator jest zobowiązany do realizacji obozu zgodnie z założeniami zawartymi we wniosku. Każde odstępstwo od wniosku (np. zmiana terminu, zmiana miejsca realizacji, zmiana kadry szkoleniowej, sposobu wydatkowania środków w stosunku do przedstawionego we wniosku szczegółowego budżetu kosztów obozu oraz zmiana udziału wolontariuszy w realizacji obozu) powinno zostać zgłoszone do Fundacji, przez system informatyczny Fundacji LOTTO, minimum 3 dni przed zaistnieniem i wymaga akceptacji Fundacji.

W przypadku pytań prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem 222 902 903.

Szanowni Państwo,
w związku z pozyskaną przez Fundację LOTTO im. Haliny Konopackiej informacją, o osobach, które proponują Organizatorom obozów sportowych w ramach projektu Sportowe Wakacje z Fundacją LOTTO odpłatne przygotowanie wniosku dla programów Fundacji informujemy, że nie współpracujemy z żadnymi osobami czy podmiotami zewnętrznymi, które odpłatnie przygotowują takie wnioski składane do Fundacji LOTTO. Zalecamy, aby Organizator obozu nie korzystał z oferowanej – płatnej pomocy w przygotowaniu wniosku, a także, aby osoba wyznaczona do kontaktu ze strony Organizatora z Fundacją, była osobą zaufaną i stale współpracującą z Państwem.

Wzory dokumentów do pobrania

Informacje o programie

Program „Sportowe Wakacje z Fundacją LOTTO” to projekt, którego zadaniem jest upowszechnianie i rozwój sportu wśród dzieci i młodzieży poprzez wsparcie obozów sportowych o charakterze ogólnorozwojowym, w celu poprawy sprawności fizycznej oraz kształtowania nawyków zdrowego, sportowego stylu życia. Program także ma na celu przeciwdziałanie skutkom epidemii COVID-19 poprzez wspieranie szeroko rozumianej branży sportowej.

Do tej pory zostały zrealizowane trzy edycje programu. Obecnie trwają przygotowania do kolejnej edycji „Sportowe Wakacje z Fundacją LOTTO 2023”.

POPRZEDNIE EDYCJE

SPORTOWE WAKACJE Z FUNDACJĄ LOTTO 2022

Fundacja LOTTO im. Haliny Konopackiej pełniła funkcję operatora krajowego w ramach programu „Sportowe Wakacje +” ogłoszonego przez Ministerstwo Sportu i Turystyki. Na realizację zadania MSiT wraz z Fundacją przeznaczyły łącznie 15 000 000 zł.

W ramach konkursu organizacje pozarządowe mogły ubiegać się o dofinansowanie kosztów obozów sportowych wyjazdowych odbywających się w terminie od 1 kwietnia do 31 grudnia 2022 roku.

O dofinansowanie mogły ubiegać się organizacje pozarządowe zarejestrowane w Polsce, które w ramach swojej podstawowej działalności statutowej realizują zadania związane z upowszechnianiem sportu i kultury fizycznej tj. w szczególności: związki stowarzyszeń, stowarzyszenia fundacje.

Organizacja obozu – wymagane warunki:

 1. Organizacja obozu musiała mieć charakter niekomercyjny (Organizator nie mógł osiągnąć dochodu).
 2. Każdy obóz musiał:
  a. mieć sportowy charakter,
  b. trwać co najmniej 7 dni oraz musiał być przeprowadzony w sposób ciągły tj. kolejno w czasie następujących po sobie dni, natomiast dofinansowaniem mogło być objęte maksymalnie 10 dni obozu,
  c. realizować w każdym dniu co najmniej 2 godziny zajęć sportowych,
  d. mieć charakter wyjazdowy,
  e. odbywać się wyłącznie na terenie Polski,
  f. być zgodny z obowiązującymi przepisami prawa.
 3. Kadra szkoleniowa musiała składać się wyłącznie z osób posiadających uprawnienia trenera lub instruktora sportu.
 4. Dofinansowanie mogło obejmować jedynie wydatki na uczestników obozu w kategoriach:
  a. transport,
  b. wyżywienie,
  c. zakwaterowanie,
  d. ubezpieczenie na czas obozu,
  e. wynagrodzenie prowadzącego zajęcia (tj. wynagrodzenie trenera lub instruktora),
  f. wynajem obiektów sportowych,
  g. działania kulturalne.
 5. Dofinansowanie mogło być przeznaczone na refundację już poniesionych kosztów obozu.
 6. Kwota dofinansowania na jednego uczestnika obozu nie mogła przekroczyć 100 zł za 1 dzień obozu jednak nie więcej niż 1000 zł za cały okres obozu.
 7. Okres dofinansowania mógł obejmować od 7 do 10 dni obozu.
 8. Dofinansowanie mogło dotyczyć nie więcej niż 50 uczestników obozu.
 9. Wkład własny Wnioskodawcy musiał wynosić co najmniej 5% kosztów całego obozu.

Wnioskodawca nie mógł uzyskać dofinansowania na obóz sportowy, który:

 • miał charakter komercyjny, realizowany był w celu osiągnięcia dochodu,
 • już otrzymał lub otrzyma na jego organizacje dofinansowanie ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki.

Ocena wniosków dokonywana byłą przez zespół ekspertów, według kryteriów:

 • Ocena formalna w zakresie spełnienia wymaganych warunków.
 • Ocena merytoryczna, oceniająca przygotowanie merytoryczne programu obozu oraz zasoby rzeczowe i kadrowe Organizatora.
 • Wnioski były rozpatrywane według kolejności zgłoszeń.

Organizatorzy byli zobowiązani do złożenia Fundacji końcowego sprawozdania merytorycznego i finansowego z realizacji obozu w terminie 30-stu dni od daty zakończenia obozu, a w przypadku refundacji kosztów zakończonego obozu – w terminie 30-stu dni od daty zawarcia umowy. 
Wszyscy organizatorzy złożyli wymagane sprawozdania, tym samym rozliczając dofinansowania obozów

Wyniki konkursu „Sportowe Wakacje z Fundacją LOTTO 2022"

Podsumowanie

 • Liczba wspartych obozów - 446
 • Liczba uczestników - 17 213
 • Liczba godzin zajęć sportowych - 17 290

Filmy z realizacji programu:

SPORTOWE WAKACJE Z FUNDACJĄ LOTTO 2021

„Sportowe Wakacje z Fundacją LOTTO 2021” to druga edycja programu mającego na celu wsparcie organizacji obozów sportowych stacjonarnych i wyjazdowych. Obozy mogły odbywać się w terminie od 1 kwietnia do 31 grudnia 2021 r. i musiały spełniać warunki określone w Regulaminie m.in. trwać minimum 10 dni, realizować określony program sportowy. Dofinansowanie mogło zostać przeznaczone na: transport, zakwaterowanie, wyżywienie, ubezpieczenie, działania kulturalne, wynajem obiektów i wynagrodzenie prowadzącego. Program rozpoczął się 28 maja i trwał do 31 grudnia 2021 r.

Budżet programu wynosił 15 mln zł i był współfinansowany w 2/3 ze środków Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu.

Wyniki konkursu „Sportowe Wakacje z Fundacją LOTTO 2021"

Podsumowanie

 • Liczba wspartych obozów - 515
 • Liczba uczestników - 19 254
 • Liczba godzin zajęć sportowych – 21 478

Film z realizacji programu:

SPORTOWE WAKACJE Z FUNDACJĄ LOTTO 2020

„Sportowe Wakacje z Fundacją LOTTO” to pierwsza edycja programu skierowanego do organizacji pozarządowych, powołanych w ramach swojej podstawowej działalności statutowej do realizacji zadań w zakresie upowszechniania sportu i kultury fizycznej, które mogły ubiegać się o wsparcie finansowe organizacji obozów sportowych wyjazdowych dla dzieci i młodzieży. Organizatorzy mogli ubiegać się o dofinansowanie na: transport, zakwaterowanie, wyżywienie oraz ubezpieczenie. Obozy sportowe mogły odbywać się w terminie od 1 marca do 31 grudnia 2020 roku.

Budżet zadania wynosił 10 mln zł i był współfinansowany w 50% ze środków dotacji Ministerstwa Sportu.

Wyniki konkursu „Sportowe Wakacje z Fundacją LOTTO 2021″

Podsumowanie

 • Liczba wspartych obozów - 347
 • Liczba uczestników – 11 241
 • Liczba godzin zajęć sportowych – 18 000

Film z realizacji programu:

WZORY DOKUMENTÓW DO POBRANIA