Program

Program Kumulacja Aktywności został stworzony w oparciu o badania, które wyraźnie zaznaczyły problem niskiej aktywności fizycznej wśród młodych Polaków, dlatego też fundacja od kilku lat stara się zachęcać młodzież do podejmowania szeroko pojętej aktywności fizycznej poprzez promowanie ruchu i zdrowego trybu życia, poprzez dawanie możliwości unikalnej szansy na trening pod okiem utytułowanych sportowców – olimpijczyków, mistrzów świata, Europy, Polski oraz trenerów. Uczniowie mają możliwość pracy bezpośrednio z tymi, którzy osiągnęli sukces, mogą spróbować siły w różnorodnych dyscyplinach i przekonać się, że sport może być świetną zabawą, a nie tak jak myślą ciężarem i przyczyną dodatkowego stresu. W ramach programu zorganizowane są bezpłatne zajęcia sportowe dla grup na terenie całego kraju. Prowadzący wybierani są w konkursie, a prowadzone przez nich zajęcia są różnorodne, realizowane na podstawie autorskiego projektu przedstawionego w składanym do programu wniosku. Dodatkowo na zajęciach realizowane są ćwiczenia z gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej, które przyczyniają się do skorygowania ewentualnych zaburzeń w rozwoju motorycznym, uczą jak zapobiegać nieprawidłowym postawom i powstawaniu zaburzeń statyki ciała. Należy podkreślić, że dziecko zdrowe fizycznie ma większe możliwości do rozwoju intelektualnego oraz większe chęci do podejmowania różnych działań społecznych.
Program Kumulacja Aktywności współfinansowany jest przez Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu.

Osoby, które mogą składać wniosek:

 • pełnoletnie,
 • niekarane,
 • posiadające zdolność do czynności prawnych,
 • spełniające wszystkie warunki Regulaminu.

Dokumenty, które należy załączyć do formularza:

 • zaświadczenie o posiadaniu przez zgłaszającego uprawnień do prowadzenia zajęć sportowych;
 • aktualne zaświadczenie o niekaralności zgłaszającego (nie starsze niż 3 miesiące licząc od dnia składania dokumentów do konkursu).

Autorski projekt powinien uwzględniać następujące wytyczne:

a) zajęcia sportowe będą skierowane do młodzieży w wieku 11-15 lat, o różnych predyspozycjach fizycznych i umiejętnościach sportowych, ze szczególnym uwzględnieniem młodzieży dotychczas mało aktywnej sportowo;
b) zajęcia sportowe będą nieodpłatne dla ich uczestników;
c) zajęcia nie mogą być realizowane w ramach lekcji WF ani innych programów, np. SKS;
d) zajęcia mają za zadanie podnosić sprawność fizyczną młodzieży i zawierać elementy ćwiczeń gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej ze szczególnym uwzględnieniem ćwiczeń kształtujących prawidłowy rozwój kręgosłupa, mogą opierać się na ćwiczeniach z różnych sportów i aktywności fizycznych, powinny być urozmaicone i atrakcyjne, zarówno dla dziewcząt, jak i chłopców;
e) rekrutacja do zajęć powinna obejmować młodzież dotychczas mało aktywną fizycznie, która nie uczęszcza na zorganizowane inne zajęcia sportowe i nie brała udziału w poprzednich edycjach Kumulacji Aktywności;
f) Zgłaszający powinien aktywnie uczestniczyć we wszystkich zajęciach;
g) zajęcia sportowe powinny być realizowane i równomiernie rozłożone w okresie pomiędzy 1 września 2021 r., a 31 maja 2022 r., średnio dwa razy w tygodniu, w tym co najmniej 20 spotkania w I etapie realizacji, o którym mowa w § 2 ust. 1 lit. c);
h) pojedyncze zajęcia sportowe powinny trwać nie krócej niż 90 minut;
i) liczebność grupy w momencie rozpoczęcia cyklu zajęć powinna być nie mniejsza niż 20 osób;
j) zajęcia mają również za zadanie przekazać takie wartości jak: fair play, współpraca, poświęcenie, patriotyzm, idea olimpizmu ze szczególnym uwzględnieniem przekazania wiedzy historycznej o bohaterach-sportowcach, na jednym wybranym przez Mistrza Sportu przykładzie.

Aby złożyć wniosek należy:

 • Zapoznać się z Regulaminem Programu „Kumulacja Aktywności – 9. edycja”.
 • Przygotować autorski projekt, spełniający wszystkie warunki Regulaminu, w tym harmonogram działań i preliminarz kosztów.
  Uwzględnić w autorskim projekcie ćwiczenia z elementami gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej ze szczególnym uwzględnieniem ćwiczeń kształtujących prawidłowy rozwój kręgosłupa, a także przekazanie wiedzy historycznej o bohaterach-sportowcach, na jednym wybranym przykładzie.
 • Kliknąć w przycisk „złóż wniosek” znajdujący się poniżej.
 • Wybrać rodzaj konta „Osoby Fizyczne” i zarejestrować się w generatorze wniosków lub zalogować na istniejącym już koncie (w przypadku składania wcześniej wniosków do fundacji).
 • Nacisnąć przycisk „wnioski” i wybrać program „Kumulacja Aktywności”.
  UWAGA! – Wnioski złożone w innym programie nie będą rozpatrywane w Programie „Kumulacja Aktywności – 9. edycja”.
  UWAGA! – dane wpisywane do formularza nie zapisują się automatycznie, za każdym razem gdy wychodzimy z systemu lub chcemy zrobić dłuższą przerwę należy nacisnąć przycisk „Zapisz”.
  Przy niektórych polach pojawi się dodatkowa informacja z ikonką „i”, na którą należy najechać myszą i przeczytać informację.
 • Po wypełnieniu wszystkich zakładek należy nacisnąć przycisk „Złóż wniosek”.
  UWAGA! – system nie pozwoli złożyć wniosku jeżeli nie będą wypełnione wszystkie pola albo dołączone wymagane załączniki. Po wysłaniu formularza nie ma możliwości nanoszenia zmian i dosyłania dokumentów.

Przystąpienie do Programu poprzez wykonanie czynności, o których mowa w ust. 3 oznacza, że Zgłaszający:

 • akceptuje warunki Regulaminu i zobowiązuje się do ich przestrzegania;
 • oświadcza, że autorski projekt nie narusza praw osób trzecich, w szczególności praw autorskich oraz dóbr osobistych oraz nie jest kopią scenariusza składanego w poprzednich latach do Programu Kumulacja Aktywności;
 • wyraża zgodę na publikację przez Organizatora w Internecie jego wizerunku oraz danych osobowych takich jak imię, nazwisko, rodzaj uprawianego sportu, osiągnięcia sportowe i szkoleniowe, miejsce prowadzenia zajęć.

Termin składania wniosków upływa 27.07.2021 r. o godzinie 23:59:59.

Mistrzowie 8. edycja

Wyszukiwarka zajęć 8. edycja

Multimedia

Gimnastyka korekcyjno - kompensacyjna

Tryb życia dzieci i młodzieży w dzisiejszych czasach ma często negatywny wpływ na budowę somatyczną naszego ciała. Przykładami niekorzystnych wzorców i zachowań z życia młodego człowieka może być długi czas spędzany przed komputerem (telewizorem, telefonem) często w nieodpowiedniej pozycji. Dodatkowo w większości wypadków ograniczona do maksimum aktywność fizyczna, która we współczesnym świecie występuje pod postacią różnych form aktywności ruchowej ...

Tryb życia dzieci i młodzieży w dzisiejszych czasach ma często negatywny wpływ na budowę somatyczną naszego ciała. Przykładami niekorzystnych wzorców i zachowań z życia młodego człowieka może być długi czas spędzany przed komputerem (telewizorem, telefonem) często w nieodpowiedniej pozycji. Dodatkowo w większości wypadków ograniczona do maksimum aktywność fizyczna, która we współczesnym świecie występuje pod postacią różnych form aktywności ruchowej.

Obecnie uznano ją za główny czynnik w prewencji zniekształceń kręgosłupa i postawy ciała (postępowania korekcyjno – kompensacyjnego).

Od wczesnych miesięcy życia kształtuje się kręgosłup dziecka. Aby wspierać jego prawidłowy rozwój, rodzice powinni w odpowiedni sposób dostosowywać do jego ciała i potrzeb przestrzeń, w której porusza się dziecko. Właściwym sposobem na zapobieganie wad postawy ciała jest dbałość o ergonomię kręgosłupa od wczesnych lat dzieciństwa. Takie postępowanie zapobiega przeciążeniom kręgosłupa oraz kształtuje prawidłowe wzorce zachowań ruchowych jak np. podnoszenie przedmiotów pchając je, zamiast ciągnąc: wstawanie z łóżka poprzez pozycję leżenia bokiem, a nie przejście z pozycji leżenia do siadu: a także noszenie plecaka w sposób symetryczny zamiast na jednym ramieniu.

Niewątpliwie istotnym elementem jest również utrzymanie prawidłowej masy ciała od wczesnego dzieciństwa. Nadwaga oraz brak ergonomii w okresie rozwoju często są przyczyną przewlekłych, postępujących dolegliwości bólowych kręgosłupa. Zbyt częste przebywanie w jednej, niezmienionej pozycji, wielokrotne powtórzenia nawyków nieprawidłowego ułożenia ciała w połączeniu z brakiem aktywności ruchowej prowadzi do powstawania wad postawy.

WADY POSTAWY

Wady postawy mogą dotyczyć różnych części ciała: kręgosłupa, kolana, stopy.

W przypadku kręgosłupa wady mogą występować w trzech płaszczyznach: czołowej, strzałkowej i poprzecznej. Najczęściej występują wady w płaszczyźnie strzałkowej. Spowodowane jest to faktem, że w tej płaszczyźnie w miarę rozwoju motorycznego kształtują się naturalne krzywizny kręgosłupa (przednio – tylne krzywizny kręgosłupa). W literaturze można się spotkać z różnym nazewnictwem dotyczącym wad w płaszczyźnie strzałkowej. Najczęściej jednak możemy się spotkać z następującym podziałem:

 1. Plecy okrągłe
 2. Plecy wklęsłe
 3. Plecy płaskie
 4. Plecy wklęsło – okrągłe

Gimnastyka korekcyjno – kompensacyjna ma zadanie terapeutyczno – profilaktyczne w rozwoju człowieka. Głównym jej celem jest przywrócenie prawidłowej postawy poprzez wyrównanie oraz skompensowanie niedoboru ruchowego pod względem ilościowym i jakościowym.

Postawa ciała to indywidualne ukształtowanie ciała i położenie poszczególnych odcinków tułowia oraz nóg w pozycji stojącej.

Prawidłowa postawa ciała jest efektem prawidłowej sprawności aparatu kostnego oraz efektywności układu mięśniowego i nerwowego. Pozwala ona na optymalne zrównoważenie i stabilność ciała, a także na prawidłową realizację zadań ruchowych bez niebezpieczeństwa deformacji poszczególnych segmentów ciała. Dodatkowo utrzymanie prawidłowej postawy stwarza warunki do właściwego ułożenia i działania narządów wewnętrznych. W późniejszych latach życia odpowiednie ułożenie ciała zapewnia lepszą koordynację ruchową, sprawność myślenia, koncentrację a także ułatwia przyswajanie wiedzy.

Ćwiczenia korekcyjne

Do ćwiczeń korekcyjnych zaliczamy ćwiczenia wzmacniające mięśnie posturalne, które odpowiadają za utrzymanie prawidłowej postawy ciała. Są to następujące grupy mięśniowe: mięśnie brzucha, grzbietu, pośladkowe, przednia i tylna grupa mięśni kończyn dolnych oraz mięśnie własne stóp.

Wszystkie zalecane ćwiczenia powinny być wykonywane na początku bez obciążenia, a następnie przy niektórych może być stosowany opór (przy doborze obciążenia powinna być zachowana pozycja skorygowana). Dokładność wykonywanych ćwiczeń ma duży wpływ na korekcję danej wady postawy. Należy pamiętać, że niektóre ćwiczenia nie mogą być stosowane przy wszystkich wadach np. przy plecach płaskich nie należy wykonywać ćwiczeń wyprostnych, prostujących kręgosłup.

Ćwiczenia dobierane powinny być ze względu na wiek, dla dzieci w formie zabawowej, natomiast dla gimnazjalistówpowinna być forma ścisła.

Zadania ćwiczeń korekcyjnych

 • Uaktywnienie układów: ruchu, krążenia, oddechowego
 • Uzyskanie pełnego zakresu ruchu w stawach oraz utrzymanie odpowiedniej długości i siły wybranych partii mięśniowych
 • Wyrobienie nawyku przybierania odpowiedniej postawy ciała.

Podsumowując, kręgosłup jest podporą całego ciała, większość problemów z nim związanych spowodowanych jest nieprawidłowym postępowaniem w dzieciństwie i nie da się ich „naprawić” w życiu dorosłym.

Od nas i naszego trybu życia teraz będzie zależało czy nasze dzieci wejdą w dorosłość z pozytywnym bagażem doświadczeń i umiejętności, czy też będą musiały żyć z efektami naszych błędów.

ZACZNIJMY JUŻ DZISIAJ!